Een consult

Tijdens een consult kan intensief worden ingegaan op wat je innerlijk beweegt in je situatie en de mensen die daarin een rol spelen of hebben gespeeld. Daarin belicht ik je sterke kanten en ook aanwezige blokkades. Door middel van ingevingen en beelden die in contact met jou bij mij opkomen, kunnen ook lagen die in je onbewuste zijn opgeslagen onder de aandacht komen. Hierdoor kan dieper worden ingegaan op de stappen die je vanuit nieuwe inzichten en andere invalshoeken zou kunnen zetten.

Mijn kracht ligt in begeleiding op de volgende terreinen:

* Relaties

Relatie en interactieproblemen in de menselijke sfeer.
Wat is jouw impact op de ander en wat is zijn of haar impact op jou? Wat is het effect van jou op je partner, je kind, je werkgever etc. Wat speelt er in jullie interactie?
Als je wilt, wordt ingegaan op de te verwachten ontwikkelingen vanuit een bepaalde keuze en vanuit een verandering van attitude. Het gaat hier om tendensen en niet om absolute uitspraken voor de toekomst. 

* Inzicht in trauma’s en hoe deze doorwerken in het hier en nu.

Vaak vinden trauma’s die je in dit leven oploopt, hun oorsprong in vorige levens.
Jouw draaiboek wordt in de eerste jaren van je leven geactiveerd. De beelden die daarover bij mij opkomen, zijn niet af te dwingen. Jouw eigen ziel/Hoger Zelf geeft aan wat hierover vrij mag komen.

* Belangrijke beslissingen

Het nemen van beslissingen en/of het inzicht verwerven in op dit ogenblik spelende emoties die van invloed zijn op je vermogen tot adequaat handelen. Vaak speelt daarbij een rol dat je zelf niet meer weet of je beweegredenen uit je denken en je emoties voortkomen of uit je voelen en je intuïtie.
Dit kan gaan over studiekeuze, je talenten en je beroepsmatige en/of persoonlijke levensrichting.

* Het begeleiden van persoonlijke en spirituele transformatieprocessen.
Zie: Mijn invalshoek.

Telefoon: 050 3144552

Heb je een actuele en acute vraag en wil je direct de diepte in?
Wil je weten wat jou blokkeert op je weg maar ook waar je kracht ligt?
Wil je weten wat jouw impact is op je partner, je kind, je werkgever, etc. en wat zijn of haar impact is op jou?
Sta je voor een belangrijke beslissing en ben je even het contact kwijt met je intuïtie?
Ik geef je een helder inzicht door onmiddellijk naar de kern te gaan.

Voor informatie en/of een afspraak:
E-mail aleidholman@hetnet.nl of telefoon 050 3144552